Polityka prywatności

Polityka Prywatności w serwisie sklepu internetowego www.extrakartony.pl 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego www.extrakartony.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów sklepu internetowego.

1.2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest ..imie nazwisko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kartonex Sp. z o.o. imie nazwisko.. z siedzibą w Kcyni (89-240), przy ul. Młyńskiej 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5581559868, Regon: 008317110, zwana dalej Kartonex Sp. z o.o.

1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Dane osobowe zawarte w formularzu „Zamówienia” będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia w serwisie sklepu internetowego www.extrakartony.pl, przyjęcia i realizacji zamówienia online oraz w celu dostawy zmówionych produktów.

2.2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

2.3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: Nazwisko i imiona, adres zamieszkania/pobytu (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres i nazwę firmy, NIP. 

2.4. Podanie danych zawartych na formularzu zamówienia jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie i realizacja zamówienia w serwisie sklepu internetowego www.extrakartony.pl.

2.5. Podanie danych w celu marketingowym jest dobrowolne. Dlatego w tym celu pobierana jest oddzielna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia do przetwarzania tych danych w celu marketingowym Administratora, polegającym na dostarczaniu informacji handlowych o ofercie i dostępnych promocjach na wskazany w zamówieniu adres e-mail (tzw. mailing) oraz przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego (profilowanie).

2.6. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.7. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego www.extrakartony.pl oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2.8. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.: dostawcom usług IT – w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia w serwisie sklepu internetowego www.extrakartony.pl, przyjęcia i realizacji zamówień online oraz firmom kurierskim- w celu i w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki z zamówionym produktem.

2.9. Przekazywanie danych osobowych Klientów innym podmiotom, odbywa się tylko wtedy gdy jest to zgodne z celem, dla którego dane są zbierane przez Administratora lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego osobowych niezbędnych do zawarcia umowy z Kartonex Sp. z o.o. i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) lub wypełnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) Za prawnie uzasadniony interes uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. 

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.2. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.3. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.

4.4. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, który prowadzi zbiór danych i przetwarza dane w sposób zautomatyzowany (bez rejestrów w formie papierowej). 

4.5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia swoich danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzania swoich danych dla celów marketingowych Administratora i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4.6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, który powinien być uzasadniony szczególną sytuacją Klienta. Sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach marketingowych własnych usług lub produktów Administratora. 

4.7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

4.8. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

5.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

5.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

5.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

5.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

5.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

5.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

5.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

5.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

5.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego www.extrakartony.pl

6.2. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym. 

6.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.